Hoe onderscheid ik een DoP van gewone productdocumentatie?

82.1/75.1 - detail

 

Een eventuele DoP is niet geregistreerd bij BCRG maar wordt wel ingezet voor de energieprestatieberekening. Prestatiegegevens uit productdocumentatie mogen niet zonder meer (zie helemaal onderaan) worden ingezet voor de energieprestatieberekening. Daarom moet worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een DoP


Een prestatieverklaring (Declaration of Performance; DoP) is een door de producent in overeenstemming met de Verordening bouwproducten opgestelde prestatieverklaring of Declaration of Performance t.a.v. een aantal essentiële kenmerken in het kader van de CE-markering zoals voorgeschreven in bijlage ZA van een geharmoniseerde Europese norm. 

De DoP-verklaring dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

1.    DoP-nummer;

2.    Referentie naar het producttype;

3.    Naam en contactgegevens van de fabrikant;

4.    Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP) (zie betreffende geharmoniseerde 

Europese norm (Eng. afkorting: hEN);

5.    Verwijzing naar de betreffende geharmoniseerde norm d.d.;

6.    Beoogde toepassing(en) volgens hEN;

7.    Voor de beoogde toepassing(en), een lijst van alle essentiële eigenschappen:

o    Prestatie (niveau / klasse / beschrijving) van tenminste één essentiële eigenschap;

o    Essentiële eigenschappen zonder opgegeven prestatie, aangegeven door "NPD" (No Performance Determined: geen prestatie vastgesteld);

o    Naam en ID-nummer van de betreffende Notified Body, indien van toepassing.

8.    Verklaring van verantwoordelijkheid en ondertekening

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

NB: Voor U-waarden van kozijnen en beglazing en voor lambda-waarden van isolatiematerialen volstaan productspecificaties van de fabrikant, mits bij de gegeven waarde staat vermeld: "bepaald volgens CEN/Cenelec/ETSI" of "bepaald volgens NEN …"


13-03-2023
Het is mogelijk dat de EP adviseur een situatie aantreft die niet beschreven is in het opnameprotocol. De adviseur kan de vraag stellen via www.stichtingkego.nl. Via dit adviesplatform kan uitsluitsel worden gegeven over het behandelen van de betreffende situatie. Een antwoord van het platform geldt als bewijslast in het dossier. Het is echter niet verplicht het antwoord te gebruiken. De adviseur moet in die situatie wel onderbouwen waarom wordt afgeweken van het antwoord.