Hoe gaat het bevoegd gezag om met een situatie, waarbij bij oplevering van een gebouw het resultaat van de berekening niet meer voldoet als gevolg van nieuwere software of gewijzigde rekenmethode, terwijl gebouwd is conform de aanvraag Omgevingsvergunning?


RVO geeft hierover het volgende aan:  

Bij een nieuwbouw vergunningsaanvraag en oplevering: 

Voor de berekening van de energieprestatie voor de vergunningsaanvraag moet u de meest actuele versie van de geattesteerde rekensoftware gebruiken. Dat is de rekensoftware volgens de eisen in de BRL 9501. Onder het gebruik van de meest actuele softwareversie verstaan we de softwareversie, die op dat moment overeenkomt met de aangewezen versie van de NTA 8800. Bij oplevering moet u aantonen dat u voldoet aan datgene waarvoor een vergunning is verleend of aan de wettelijke eisen. U bent verplicht hiervoor gebruik te maken van de rekensoftwareversie op het moment van vergunningsaanvraag. Zo toont u aan dat u aan de BENG-eisen en TOjuli (in geval van nieuwbouwwoningen) voldoet.     


Bij de registratie van het energielabel:

Bij registratie van het energielabel moet u altijd de dan actuele versie van de rekensoftware gebruiken. Bij een voorlopig (vergunningsaanvraag) en definitief (oplevering) energielabel is het dus mogelijk dat u een andere rekensoftware versie gebruikt. Door het verschil in versies van de rekensoftware kunnen, ondanks gelijke invoergegevens, verschillen tussen het voorlopige en definitieve energielabel ontstaan. Meer informatie over het gebruik van de rekensoftware vindt u in de Regeling Bouwbesluit 2012 en de toelichting hierbij.    

Zie ook: https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/informatie-epa