Als bij het opstellen van het Maatwerkadvies in de nieuwe situatie de functie van het gebouw verandert (bijvoorbeeld van Kantoor naar Winkel), mag deze verandering dan worden meegenomen in de labelsprongen (bijvoorbeeld van belang bij aanvragen van subsidies als DUMAVA), of moet in de nulmeting al gerekend worden met de functie van de nieuwe situatie, om goed aan te kunnen tonen welke stappen je maakt met de voorgenomen maatregelen?

82.2/75.2 - basis - detail


In de regelingstekst is er niet specifiek iets over opgenomen. Wel staat in de regeling (DUMAVA) dat met een pakket van maatregelen de labelstappen moeten worden behaald. Deze maatregelen moeten voortkomen uit het advies. Een functiewijziging is geen maatregel uit het energieadvies.

 

Hieruit kan, ook voor andere subsidieregelingen, geconcludeerd worden dat er daadwerkelijke maatregelen genomen dienen te worden. De kosten/investering van deze fysieke maatregelen worden door de subsidie deels vergoed. In dit kader zou bij de ‘0-meting’ voor de subsidiabele onderdelen uitgegaan moeten worden van de gebruiksfunctie na realisatie van de maatregelen.


30-06-2024


Wij adviseren je bovenstaand antwoord op te nemen in het projectdossier. Je mag afwijken van het antwoord mits zorgvuldig onderbouwd. Voor meer informatie over onze werkwijze verwijzen we naar https://stichtingkego.nl/over-ons/